تکالیف جلسه ی آخر June ۴

فارسی و نگارش لطفاً  از کتاب فارسی ۲ دیکته : یک دیکته از درس ۱ تا ۸   و  و دیگری از درس  ۹ تا ۱۷  هر کدام ۸ خط ( از هر درس کتاب یک خط ) از کلمات مهم و مشکل تر درس  گفته شود. کلمات دروس در گوگل کلاس روم در قسمت مطالب کلاس…

تکالیف جلسه‌ی سی و چهارم ۲۸ می

فارسی و نگارش لطفا کاربرگ مربوط به مرور امتحان نوبت دوم نگارش کامل شود . برای امتحان نگارش لطفا کلمه های هم معنی مخالف ، جمله نویسی و دستور زبان مرور شود . کتابی برای مرور دستور زبان کلاس دوم در گوگل کلاس روم قرار داده…

تکالیف جلسه ی سی و سوم ۲۱ می

فارسی و نگارش لطفاً تمرین ۱ یک از صفحه ۹۹ کتاب نگارش کامل شود . همچنین یک دیکته از درس ۹ تا ۱۷ کتاب فارسی از کلمات مشکل تر گفته شود. ریاضی لطفاً کار برگ ریاضی برای مرور امتحان نوبت دوم انجام شود. هفته آینده امتحان نوبت دوم …

تکالیف جلسه سی و دوم ‍۱۴ می 

فارسی و نگارش لطفاً روخوانی درس های ۱ تا ۱۷ برای امتحان نوبت دوم روخوانی هفته آینده تمرین شود . روخوانی شعر "درختکاری" یا  "با پرستو های شاد" تمرین شود . همچنین شعر من هنرمندم حفظ گردد.  ریاضی لطفاً کار برگ مرور فصل ۵…

تکالیف جلسه ی سی و یکم ۷ می

فارسی و نگارش لطفاً روخوانی درس هفدهم: متن مثل دانشمندان شعر درخت کاری و قسمت نیایش برای هفته ی آینده تمرین شود، پرسیده می شود . همچنین از کلمات مهم  درس ۱۷ و ۱۶ دیکته ای در منزل گفته شود. هفته آینده از درس ۱۷ و ۱۶ دیکته خواهیم…

تکالیف جلسه ی سی ام ۳۰ اپریل

فارسی و نگارش   لطفاً   ♦روخوانی درس هفدهم مثل دانشمندان با فایل صوتی تمرین شود .   ♦از کلمات مشکل تر درس هفدهم یک دیکته در منزل نوشته شود. ♦با کلمات روز تعطیل-فصل بهار - طبیعت زیبا -حیوانات جنگل - مثل دانشمندان…

تکالیف جلسه ی بیست و نهم ۲۳ اپریل

  فارسی و نگارش لطفاً از کتاب فارسی روخوانی و کلمات دروس ۷ و ۸ و ۱۶ تمرین شود. روخوانی پرسیده می شود و از این سه درس دیکته خواهیم داشت. • لطفاً کار برگ فعالیت نوشتاری مربوط به درس ۷و ۸ کامل و در گوگل کلاس روم عکس آن فرستاده شود .…

تکالیف جلسه ی بیست و هشتم ۱۶ اپریل

فارسی  • لطفاً روخوانی درس ۱۶ پرواز قطره با فایل صوتی تمرین و رو خوانی بچه ها فرستاده شود . • همچنین از کلمات درس ۱۶ یک دیکته گفته شود. نگارش • تمرین ۱ صفحه های ۹۳ و۹۴ انجام شود .بقیه تمرین ها ی این صفحات در کلاس انجام گردید .…

تکالیف جلسه ی بیست و هفتم ۹ آپریل

فارسی و نگارش لطفاً برای هفته آینده روخوانی درس ۱۳ ۱۴ و ۱۵ از کتاب فارسی تمرین  شود. پرسیده می شود. همچنین از کلمات مهم این سه درس دیکته خواهیم داشت لطفاً تمرین شود. کار برگ فعالیت نوشتاری درس ۱۳ ۱۴ و ۱۵ کامل شود.…

تکالیف جلسه ی بیست و ششم ۳ اپریل

فارسی و نگارش لطفاً دستور زبان جمله نویسی و روخوانی درس های نهم و دهم و دوازدهم تمرین شود . هفته ی آینده مستمر دیکته و نگارش از این سه درس خواهیم داشت . لطفا تمرین های نگارش مربوط به درس چهاردهم که در کلاس انجام شد صفحه ی ۸۴و ۸۵ و ۸۶…