تکالیف جلسه ی بیست و هفتم ۹ آپریل

 

فارسی و نگارش

لطفاً برای هفته آینده روخوانی درس ۱۳ ۱۴ و ۱۵ از کتاب فارسی تمرین  شود. پرسیده می شود.

همچنین از کلمات مهم این سه درس دیکته خواهیم داشت لطفاً تمرین شود. کار برگ فعالیت نوشتاری درس ۱۳ ۱۴ و ۱۵ کامل شود.

ریاضی

کار برگ ریاضی مرور فصل ۶ کامل شود.

علوم

فصل ۱۴ سرگذشت نان تدریس شد . کار برگ مرور فصل ۱۴ کامل شود .

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید