تکالیف جلسه ی بیست و هشتم ۱۶ اپریل

فارسی 
• لطفاً روخوانی درس ۱۶ پرواز قطره با فایل صوتی تمرین و رو خوانی بچه ها فرستاده شود .
• همچنین از کلمات درس ۱۶ یک دیکته گفته شود.

نگارش
• تمرین ۱ صفحه های ۹۳ و۹۴ انجام شود .بقیه تمرین ها ی این صفحات در کلاس انجام گردید .
قسمت مرور
• لطفاً روخوانی و کلمات دروس  ۹ و ۱۰و ۱۲ مرور شود پرسیده میشود. فعالیت نوشتاری درس ده انجام شود.
ریاضی
•کار برگ های مرور فصل پنج و شش انجام شود .

از کتاب ریاضی قسمت نمودار ستونی تا پایان صفحه ۱۳۳تدریس تمرین ها در کلاس انجام شدند.
علوم 
•لطفاً برای هفته آینده خلاصه مطالب فصل ۱۴ سرگذشت نان مرور شود. پرسیده می شود.

هدیه های آسمانی و قرآن
از کتاب هدیه های آسمانی درس ۱۹ و ۲۰ تدریس شد‌ همچنین روخوانی سوره‌ ی قدر کار شد .
♦برای امتحان قران نوبت دوم برای یک ماه آینده لطفاً سوره های حمد و توحید حفظ و روخوانی سوره ی قدر کار شود .

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.