تکالیف جلسه ی آخر June ۴

 

فارسی و نگارش

لطفاً  از کتاب فارسی ۲ دیکته : یک دیکته از درس ۱ تا ۸   و  و دیگری از درس  ۹ تا ۱۷  هر کدام ۸ خط ( از هر درس کتاب یک خط ) از کلمات مهم و مشکل تر درس  گفته شود. کلمات دروس در گوگل کلاس روم در قسمت مطالب کلاس قرار داد و لینک آن در Stream کلاس نیز فرستاده می شود.   
لطفاً دیکته ی منزل هفته ی آینده هنگام امتحان به کلاس آورده شود و قسمتی از نمره امتحان املا نوبت دوم می باشد.
 با تشکر از همراهی شما
تابستان خوبی پیش رو داشته باشید