تکالیف جلسه ی سی ام ۳۰ اپریل

 

فارسی و نگارش
  لطفاً

  ♦روخوانی درس هفدهم مثل دانشمندان با فایل صوتی تمرین شود .

  ♦از کلمات مشکل تر درس هفدهم یک دیکته در منزل نوشته شود.

♦با کلمات روز تعطیل-فصل بهار – طبیعت زیبا -حیوانات جنگل – مثل دانشمندان جمله نوشته شود.

قسمت مرور دروس فارسی

♦روخوانی دروس ۵ و ۶ کتاب فارسی تمرین شود.
کلمات مهم این دو درس مرور شود . از این دو درس دیکته خواهیم داشت.
♦همچنین فعالیت نوشتاری این دو درس انجام شود.

ریاضی
از فصل هشتم کتاب صفحه ی ۱۳۹ تا ۱۴۱ تدریس و تمرین ها در کلاس انجام شد.

♦لطفاً از کار برگ مربوط به مرور فصل ۸ سوال ۱ تا ۶ انجام شود.

سوال ۶ تا ۱۲ برای تکلیف هفته ی آینده  ۱۴ می  میباشد .لطفاً برگه ها هفته ی آینده همراه بچه ها باشد.

علوم
فصل های ۱۱ تا ۱۴ در کلا س مرور شد . هفته ی آینده فصل های ۹و ۱۰ در کلاس مرور خواهد شد .

شنبه ۱۴ می – دو هفته ی آینده
امتحان نوبت دوم علوم (شفاهی) از فصل های ۹ تا ۱۴ کتاب خواهیم داشت.
جزوه ی سوالات و خلاصه ی مطالب در گوگل کلاس در قسمت classwork قرار دارد .

هدیه آسمانی و قرآن

درس های ۱۰ تا ۲۰ کتاب در کلاس مرور شد همچنین رو خوانی سوره ی قدر تمرین گردید .

هفته ی آینده ۷ می

امتحان نوبت دوم هدیه آسمانی و قرآن (شفاهی) خواهیم داشت .

جزوه ی سوالات و پیام های قرآنی در گوگل کلاس روم در قسمت classwork قرار دارد .
موارد امتحان هدیه های آسمانی
♦لطفاً سوالات درس ۱۲ تا ۲۰ مرور شود.

موارد امتحان قرآن
♦روخوانی سوره ی قدر تمرین شود . بیان دو پیام قرانی به فارسی از جزوه ی پیام های قرآنی

 

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .