تکالیف جلسه ی سی و یکم ۷ می

فارسی و نگارش

لطفاً روخوانی درس هفدهم: متن مثل دانشمندان شعر درخت کاری و قسمت نیایش برای هفته ی آینده تمرین شود، پرسیده می شود . همچنین از کلمات مهم  درس ۱۷ و ۱۶ دیکته ای در منزل گفته شود.
هفته آینده از درس ۱۷ و ۱۶ دیکته خواهیم داشت.
قسمت مرور
کلمات و روخوانی درس ۳ و ۴ فارسی مرور شود.

ریاضی
لطفاً کار برگ ریاضی مرور فصل چهار و شش که به صورت پرینت به بچه ها داده شده  کامل گردد.

علوم‌
هفته ی آینده امتحان نوبت دوم علوم( شفاهی) و هنر خواهیم داشت .
موارد امتحان ؛ خلاصه ی مطالب و سوالات فصل ۹ تا ۱۴ کتاب علوم

. مطالب و سوالات علوم در قسمت classwork در پوشه ی مطالب کلاس گوگل کلاس روم قرار دارد .همچنین بچه ها برای امتحان هنر مداد رنگی همراه داشته باشند.

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.