تکالیف جلسه ی بیست و ششم ۳ اپریل

فارسی و نگارش

لطفاً دستور زبان جمله نویسی و روخوانی درس های نهم و دهم و دوازدهم تمرین شود . هفته ی آینده مستمر دیکته و نگارش از این سه درس خواهیم داشت . لطفا تمرین های نگارش مربوط به درس چهاردهم که در کلاس انجام شد صفحه ی ۸۴و ۸۵ و ۸۶ فرستاده شود . نمونه سوال امتحان نگارش فرستاده میشود تمرین شود .
ریاضی

فصل ۷ در کلاس تمرین و مرور شد تمرین ریاضی این هفته نخواهیم داشت .

هدیه های اسمانی درس ۱۶ و ۱۷ تدریس گردید .
هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید .