تکالیف جلسه ی بیست و نهم ۲۳ اپریل

 

فارسی و نگارش

لطفاً از کتاب فارسی روخوانی و کلمات دروس ۷ و ۸ و ۱۶ تمرین شود. روخوانی پرسیده می شود و از این سه درس دیکته خواهیم داشت.

• لطفاً کار برگ فعالیت نوشتاری مربوط به درس ۷و ۸ کامل و در گوگل کلاس روم عکس آن فرستاده شود .

ارسال تکالیف روال قبل خود را در گوگل کلاس روم خواهد داشت.

ریاضی

کتاب تا پایان صفحه ۱۳۸ تدریس و تمرین ها انجام شد.

• لطفاً اگر تمرینی از کتاب باقی مانده کامل شود .

•لطفاً کار برگ ریاضی مربوط به حل مسئله ۲ انجام شود.

علوم

• لطفاً خلاصه مطالب و سوالات فصل ۱۴ مطالعه شود هفته ی آینده پرسیده می شود .

 

امتحانات نوبت دوم  (شفاهی)

🔊🔊شنبه هفتم ماه می ۲۰۲۲ (دو هفته ی آینده)

امتحان هدیه های آسمانی و قرآن نوبت دوم خواهیم داشت 

🔊لطفاً سوالات دروس ۱۲ تا ۲۰ مرور گردد .

جزوه سوالات در قسمت مطالب کلاس در گوگل کلاس روم و امتحان به صورت شفاهی می‌باشد .

همچنین برای امتحان قرآن نوبت دوم

🔊لطفاً روخوانی سوره قدر تمرین شود.

🔊 همچنین دو پیام قرانی از جزوه ی پیام های قرانی به فارسی به دلخواه انتخاب و بیان شود. جزوه ی پیام های قرآنی در قسمت مطالب کلاس در class work  قرار دارد .

 

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید.