Browsing Category

پایه دوم

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۸ ژانویه فارسی و نگارش: امتحان بنویسیم پایان ترم یک از درس ۱ تا ۹ به صورت کتبی برگزار شد.درس یازدهم کتاب فارسی (درس آزاد) در کلاس تدریس و نمایش آن (چوپان دروغ گو) در کلاس توسط بچه ها اجرا شد. تکلیف:…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۱ ژانویه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۱ ژانویه فارسی و نگارش: امتحان دیکته پایان ترم یک از درس ۱ تا ۹ گرفته شد.درس دهم کتاب فارسی (هنرمند) تا پایان صفحه ۶۹ تدریس شد ، و تمرین های کتاب انجام شد . بیشتر تمرین های کتاب نگارش (درس دهم) در کلاس…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی 14 ژانویه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی 14 ژانویه فارسی و نگارش: درس دهم کتاب فارسی (هنرمند) تا پایان صفحه ۶۶ تدریس شد ، کلمات مهم مشخص و همچنین روخوانی درس نهم و دهم تمرین شد .تمرین های کتاب نگارش (درس دهم) صفحه ۶۵ در کلاس انجام شد .دو تا کتاب…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۷ دسامبر

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۷ دسامبر فارسی و نگارش: امتحان مستمر دیکته و بنویسیم (نگارش) از ۸ درس اول کتاب فارسی و نگارش گرفته شد . متن درس نهم فارسی (زیارت) در کلاس تدریس و تمرین شد‌. تکلیف: کلمات مشخص شده درس نهم هریک دو…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۰ دسامبر

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۰ دسامبر فارسی و نگارش: امتحان مستمر روخوانی از ۸ درس اول کتاب فارسی گرفته شد . تمرین های کتاب نگارش دوره و دیکته تمرین شد. تکلیف: هفته آینده امتحان مستمر دوره اول دیکته و نگارش از هشت درس کتاب فارسی و…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۳ دسامبر

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۳ دسامبر فارسی و نگارش: دروس ۷ و ۸ مرور شد، دیکته کلاسی گفته شد و تمرین های کتاب نگارش درس هشتم انجام شد. تکلیف: هفته آینده امتحان مستمر روخوانی از ۸ درس اول کتاب فارسی انجام میشود، لطفا در منزل…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۶ نوامبر 

فارسی: درس هشتم ( از همه مهربان تر) به صورت کامل تدریس شد. روخوانی تمرین، کلمات مهم درس مشخص و نکات دستوری درس تدریس شد. تعدادی از تمرین های کتاب نگارش درس هفتم انجام شد. تکلیف: روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی…

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۹ نوامبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۹ نوامبر فارسی: درس هفتم فارسی (کار نیک ) تدریس شد ، واژه آموزی مربوط به درس ، معنی کلمات ، مخالف و هم خانواده با دانش آموزان کار شد . از درس ششم فارسی دیکته گفته شد . تکالیف : از کلمات مشخص شده ی…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۹ نوامبر

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۱۹ نوامبر فارسی: دروس ۱ تا ۷ کتاب فارسی در کلاس دوره شد و نکات مهم نگارشی و دستوری ، شعرها و روخوانی تمرین شد، دیکته کلاسی گفته شد. تمرین های کتاب نگارش تا پایان صفحه ۴۵ انجام شد . ۴ داستان…