Browsing Category

پایه دوم

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۱۱ می

فارسی : داستان "بلبل و مورچه" صفحه ۱۱۱ برای دانش آموزان در کلاس خوانده شد و سپس بخوان و بیندیش "روباه و خروس" به عنوان ساعت قصه خوانده شد. املای ترکیبی از دو درس آخر گفته شد. تکلیف: دانش آموزان داستان روباه و خروس را در چند خط…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۴ می

فارسی : شعر درخت کاری در کلاس خوانده شد و برای درک مطلب بهتر در مورد معنی آن نیز بحث شد ؛ لطفا برای جلسه بعد دانش آموزان این شعر را حفظ کنند.املا از نیمه دوم درس "مثل دانشمندان" گفته شد. تکلیف : والدین یه املای ۷-۸ خطی که ترکیبی از…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۷ اپریل

فارسی : روان خوانی درس بصورت بازی "حالا کی بخونه" با دانش آموزان کار شد. املای کلاسی از درس "مثل دانشمندان" گفته شد ؛ املای تشخیصی تخته ایی بصورت تیمی انجام شد. نگارش : صفحه ۹۹ و ۱۰۰ از کتاب کامل شدند ؛ تکلیف : با کلمات : (خانواده ،…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۰ اپریل

فارسی : هر یک از دانش آموزان دانشمندی را که از قبل انتخاب کرده بودند برای کلاس ارائه دادند و پس از آشنایی دانش آموزان با آنها درس آخر کتاب "مثل دانشمندان" تدریس و بصورت جمعی روان خوانی شد. کلمات مهم آن مشخص شد و فصل های صفحه ۱۰۸ به همراه…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۱۳ اپریل

فارسی : بیاموز و بگو صفحه ۱۰۵ تدریس شد و حکایت "شیر و موش" صفحه ۱۰۶ خوانده و مثل همیشه در مورد نتیجه اخلاقی آن در کلاس بحث شد. املای کلاسی از بقیه درس "پرواز قطره" گفته شد و سپس دانش آموزان اشتباهات خود را روی تخته تمرین کردند.…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۶ آپریل

فارسی : روان خوانی درس از همه دانش آموزان کلاس سوال شد و سپس لغت های درس بصورت بازی دستمه جمعی تمرین و تکرار شد. صفحه های ۱۰۴ و ۱۰۵ تدریس شدند و املای درس "پرواز قطره" گفته شد . تکلیف : پیدا کن و بگو صفحه ۱۰۵ را در کتاب انجام دهید.…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۳۰ مارچ

فارسی : درس شانزدهم "پرواز قطره" تدریس شد و سپس با دانش آموزان روان خوانی آن تمرین شد. کلمات مهم درس مشخص شدند و سپس املای آنها در دفتر و هم بصورت جمله سازی شفاهی کار شدند. املا از درس قبل "نوروز" گفته شد. تکلیف: -املای منزل از درس…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲۳ مارچ

فارسی : صفحه ۹۷ و بخوان و بیندیش "عمو نوروز" صفحات ۹۹ و ۱۰۰ تدریس شدند . تکلیف : - "پیدا کن و بگو" صفحه ۹۸ در کتاب انجام شود. - املای خانه از درس پانزدهم "نوروز" گفته شود. نگارش : صفحات ۸۹ و ۹۱ از کتاب کامل شدند . تکلیف : با کلمات…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۹ مارچ

فارسی : این جلسه حول محور نوروز همه برنامه کلاسی را برنامه ریزی کرده بودم . درس پانزدهم "نوروز" تدریس شد و در مورد همه مراسمهای مربوط به آن با دانش آموزان گفتگو شد ، انیمیشن نوروز پخش شد . سپس به صورت دسته جمعی روان خوانی آن تمرین شد؛…

تکالیف هفتگی دوم دبستان ۲ مارچ

فارسی : " بیاموز و بگو" و "حالا تو بگو" صفحه ۸۹  ، شعر صفحه ۹۱ تدریس شدند . شعری که برای سرود نوروزی دانش آموزان است در کلاس تمرین شد. املای تشخیصی روی تابلو بصورت تیمی در کلاس انجام شد . تکلیف: از دانش آموزان بخواهید در مورد…