تکالیف جلسه ی سی و سوم ۲۱ می

فارسی و نگارش

لطفاً تمرین ۱ یک از صفحه ۹۹ کتاب نگارش کامل شود . همچنین یک دیکته از درس ۹ تا ۱۷ کتاب فارسی از کلمات مشکل تر گفته شود.

ریاضی
لطفاً کار برگ ریاضی برای مرور امتحان نوبت دوم انجام شود.
هفته آینده امتحان نوبت دوم  ریاضی از فصل ۱ تا ۸ کتاب ریاضی انجام خواهد شد.

هفته خوبی پیش رو داشته باشید