تکالیف جلسه سی و دوم ‍۱۴ می 

فارسی و نگارش

لطفاً روخوانی درس های ۱ تا ۱۷ برای امتحان نوبت دوم روخوانی هفته آینده تمرین شود .

روخوانی شعر “درختکاری” یا  “با پرستو های شاد” تمرین شود .

همچنین شعر من هنرمندم حفظ گردد. 

ریاضی

لطفاً کار برگ مرور فصل ۵ تا ۷ انجام شود.

 

هفته ی خوبی پیش رو داشته باشید