تکالیف هفتگی پایه ی نهم – هژدهم می

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : تعدادی از تمرینهای داده شده ی هفته ی گذشته مرور و حل شد. لطفا کاردرکلاس صفحه 139 و تمرین صفحه ی 139،…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – هژدهم می

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : فصل آخر کتاب رفع اشکال شد و تمرینات این فصل برای دانش آموزان حل شد. سه سری امتحان پایان ترم برای تمرین دانش…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – چهارم می

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : سوالات مستمر مرور و رفع اشکال شد . نمودار دایره ای تدریس شد ، فعالیت صفحه ی 116 انجام شد. تمرین صفحه 117 را…

تکالیف هفتگی پایه ی هشتم – چهارم می

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس هشتم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : خط و دایره و زاویه ی مرکزی در دایره تدریس شد. تمرینات هفته ی قبل مرور و حل شد. لطفا کاردرکلاس صفحه ی 139…

تکالیف هفتگی پایه ی نهم – چهارم می

با سلام خدمت دانش آموزان و والدین محترم کلاس نهم ، تکالیف دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : تعدادی از تمرینهای داده شده ی هفته ی گذشته مرور و حل شد. لطفا کاردرکلاس صفحه های  123 و 124 و تمرین های صفحه ی 124 و…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – بیست و هفتم آوریل

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : مفهوم آمار و داده ها آموزش داده شد . نمودار شکسته و میله ای تدریس شد. تمرین صفحه های 109 و 114 را انجام دهید.…