Browsing Category

پایه هفتم

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – سیزدهم آوریل

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : مفهوم مختصات نقاط و نمایش آنها در صفحه ی مختصات تدریس شد. بردار انتقال آموزش داده شد. فعالیت صفحه   104 و…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – ششم آوریل

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : فصل جذر و توان رفع اشکال شد. تعریف بردار ، بردارهای قرینه و مساوی ، مفهوم اندازه و جهت و راستا ، ابتدا و انتهای بردار…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – سی ام مارچ

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : کاردر کلاس صفحه ی 94 و تمرین صفحه ی 95 حل شود. فارسی :  امتحان برگزار شد. درس آدم آهنی و شاپرک تدریس شد.…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – بیست و سوم مارچ

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : ساده کردن عبارات توان دار تدریس شد،قانون های مربوط به ضرب اعداد توان دار مرور شد. و کاردر کلاس صفحه ی 91 و تمرین صفحه ی…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – نهم مارچ

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : محاسبه اعداد و عبارات توان دار تدریس شد، تمرین های صفحه ی 85 مرور و حل شد. تمرین صفحه ی 86 و کاردر کلاس صفحه ی 87 و 88…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – اول مارچ

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : مرور  و رفع اشکال فصل ششم و حل تمرینات آخر فصل. تدریس مقدمه ی فصل توان و جذر کاردرکلاس صفحه ی 85 تمرین 1 و 2 انجام…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – بیست و چهارم فوریه

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : مفهوم سطح جانبی و سطح کل درس داده شد. روی شکلهایی که دانش آموزان درست کردند مفهوم حجم و سطح جانبی و سطح کل مرور شد .…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – هفدهم فوریه

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : تمرینات مربوط به حجم های هندسی مرور شد و رفع اشکال گردید. تمرینات  4 و 5 و 6 صفحه  75  را انجام دهید. یک حجم هندسی با…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – دهم فوریه

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : برگه های امتحانی ترم اول به دانش آموزان نشان داده شد و سوالات آن رفع اشکال شد. تمرینات فصل پنجم مرور شد و رفع اشکال…

تکالیف هفتگی پایه ی هفتم – سوم فوریه

با سلام خدمت والدین و دانش آموزان عزیز تکالیف این هفته ی دانش آموزان به شرح زیر خدمتتان اعلام می گردد: ریاضی : مفاهیم بزرگ ترین شمارنده و کوچک ترین مضرب مشترک مرور شد. تجزیه ی اعداد و ساده کردن کسرها تدریس شد و تمرینات جلسه ی قبل رفع…