فارسی

1/10/2022 تکلیف انجام تمرین های صفحات 14+15 + روان خوانی و معنی قاضی بست تا پایان پارگراف دوم صفحه 17(ان را اندازه نبود)

فارسی

20 points Due May 21 امتحان ترم 2 دیکته و  انشا + یکی از دروس 1- چرا زبان فارسی را دوست دارم 2-ادم اهنی و شاپرک 3- ما می توانیم 4-و یا پیر دانا را خوانده و ضبط کرده و به  گروه تلگرام بفرستید توجه توجه: لطفا کتاب های عربی…