فارسی

20 points Due May 21 امتحان ترم 2 دیکته و  انشا + یکی از دروس 1- چرا زبان فارسی را دوست دارم 2-ادم اهنی و شاپرک 3- ما می توانیم 4-و یا پیر دانا را خوانده و ضبط کرده و به  گروه تلگرام بفرستید توجه توجه: لطفا کتاب های عربی…