فارسی

01/21/2023 درس کاوه اهنگر تا پایان بیت 20 صفحه 99 تدریس شد. تکلیف : یادگیری ابیات ستاره دار +جمع بندی داستان کاوه اهنگر

فارسی

01/21/2023 تا پایان پاراگراف اول صفحه 77 تدریس شد. تکلیف: فرستادن ویس درس در تلگرام.

2/10/22 1 تکلیف: پرسش از حرف ف تا سر ل + خود ارزیابی + بخش نوشتن