Browsing Category

پایه چهارم

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۶ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۶ نوامبر فارسی : درس باغچه  اطفال روخوانی و معنی واژه های جدید گفته شد.به پرسشهای درس پاسخ داده شد و  ترتیب قرار گرفتن فعل و فاعل در جمله تدریس شد .شعر باران از دانش آموزان  از حفظ پرسیده شد. املا…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۹ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۹ نوامبر فارسی: معانی و مترادف کلمات جدید  درس آرش کمانگیر نوشته وازدانش آموزان پرسیده شد. ترانه  باران روخوانی وازدانش آموزانی که حفظ کردند پرسیده  شد.درس هفتم مهمان شهر ما روخوانی و معانی کلمات جدید…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۲ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۲ نوامبر فارسی: روخوانی از درس  آرش کمانگیرانجام و به پرسشهای متن پاسخ داده شد همچنین  معانی کلمات جدید رهایی از قفس نوشته شده و ا دانش آموزان پرسیده  شد.همچنین شعر روباه و زاغ از کسانی که آمادگی داشتند…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۵ نوامبر

فارسی : از درس رهایی از قفس روخوانی و معانی کلمات و اشعاری که در درس بود گفته شد .همچنین به پرسشهای آخر درس پاسخ داده شد. املا درس ارزش علم گفته شد.  تکلیف:  رونویسی از کل درس و آمادگی برای املا نگارش فارسی : درس رهایی از…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۹ اکتبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۹ اکتبر فارسی : شعر "روباه وزاغ " و درس چهارم "ارزش علم " روخوانی و مترادف کلمات جدید نوشته شد. به پرسشهای درس ارزش علم پاسخ داده شد. نگارش فارسی درس چهارم به پرسشها پاسخ داده شد.  املا از درس کوچ پرستوها…

 تکلیف هفتگی چهارم  ابتدایی ۲۲ اکتبر 

 تکلیف هفتگی چهارم  ابتدایی ۲۲ اکتبر  فارسی : روخوانی از متن در جستجو و درس سوم راز نشانه ها انجام شد و کلمات غلط اصلاح شد .معانی و مترادف واژه های درس کوچ پرستوها نوشته و از دانش آموزان پرسیده شد.به پرسشهای درس پاسخ داده شد.…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱۷ اکتبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱۷ اکتبر فارسی: درس " کوچ پرستوها " تدریس شد. روخوانی درس تمرین و معنی کلمات جدید توضیح داده شد. پرسش های درس پاسخ داده شد. از کتاب نگارش تمرین های درس " کوچ پرستوها " پاسخ داده و نوشته شد. انشایی…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱۰ اکتبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱۰ اکتبر ۱- معانی و مترادف واژه های جدید  کل درس آفریدگار زیبایی روی تابلو توسط معلم  نوشته شد و دانش آموزان واژه ها را در دفاتر خود نوشته و بعد از آن از دانش آموزان پرسیده شد که همگی به خوبی حفظ…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱ اکتبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی هفته ی ۱ اکتبر فارسی و نگارش: درس آفریدگار زیبایی توسط معلم و دانش آموزان روخوانی شد و غلطها اصلاح شد همچنین معنی  و مترادف کلمات ناآشنا برای دانش آموزان  گفته شد.از صفحه اول درس توسط دانش…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۴ سپتامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۴ سپتامبر فارسی: درس اول (ستایش خدا) تدریس شد. واژه های مهم درس مشخص شد. معنی شعر و نکات دستوری شعر (بیت، مصرع، ردیف، قافیه) تدریس و تمرین شد. واژه های مهم : (گفتم، کیست، نیست، به خوابم،…