تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۸ نوامبر

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۸نوامبر فارسی: پلی کپی درس چهارم وکتاب نگارش درکلاس بررسی وبه سوالات پاسخ داده ودیکته گفته وتصحیح شد لطفا دفاتر املا امضاشده وبرای گرفتن نتیجه ی بهتر حتماحتما ازغلط دیکته ها ۳مرتبه نوشته ویک جمله…

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۱ نوامبر

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۱ نوامبر فارسی: تدریس درس چهارم "داستان من و شما" و "حکایت" روخوانی، معنی لغات و بیان نکات دستوری، به صورت کامل با همکاری دانش آموزان انجام شد. تکلیف: روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات…

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۱۱ نوامبر

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۱۱ نوامبر فارسی: صفحات ۲۱ " حکایت " و ۲۲ " شعر حفظی" و درس چهارم " مدرسه خرگوش ها" تدریس شد. کلمات مهم درس مشخص شد. تکلیف: شعر حفظی لطفاً حفظ شود. کتاب خوانی صفحه ی ۲۰ انجام شود و خلاصه کتاب در ۳…

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۱ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۱ نوامبر فارسی: روخوانی ارزش علم در کلاس تمرین شد درس "رهایی از قفس" تدریس کلمات دشوار آن مشخص شد تکلیف : روخوانی درس جدید تمرین کنید. بیت هایی از متن کتاب که در آن کلمه های زیر بکار رفته است…

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۱۱ نوامبر

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۱۱ نوامبر فارسی: درس آواز گنجشک روخوانی شد کلماتی دارای ارزش املایی تمرین شد اضافه کردن (ی) و (ای) به کلمات تمرین شد تکلیف: روخوانی درس تمرین شود. از روی بند اول و دوم درس رونویسی شود.…

تکلیف هفتگی پایه ششم ۴ نوامبر

تکلیف هفتگی پایه ششم ۴ نوامبر فارسی: پلی کپی فارسی پاسخ داده شد. پاسخ پلی کپی در کانال قرار خواهد گرفت. املاء کلاسی از درس ۳ برگزار شد. تکلیف: روخوانی و روانخوانی درس ۴ و همچنین حکایت تمرین شود. معنی کلمات مشخص…

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ۴ نوامبر

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ۴ نوامبر فارسی: روخوانی درس ارزش علم انجام‌شد کلمات دشوار آن تمرین شد تکلیف: روخوانی درس ارزش علم تمرین شود.کلمه های دشوار مشخص شده در درس را در دفتر بنویسید نگارش: جمله سازی و املای کلمات در…

تکالیف هفتگی کلاس سوم ۴ نوامبر

تکالیف هفتگی کلاس سوم ۴ نوامبر فارسی: شعر هم بازی روخوانی و معنی شد و کلمات دشوار آن مشخص شد تکلیف : روخوانی شعر هم بازی تمرین شود. معنی کلمات ( نگریست ، هم بازی ،عبور کردن) را بنویسید. می توانید از واژه نامه اخر کتاب…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ نوامبر فارسی: املای کلاسی از درس " بازرگان و پسران" برگزار شد. درس جدید، " چنار و کدوبن" تدریس شد. کلمات مهم درس مشخص و معنی شد. تمرین ها و نکات ادبی و واژه آموزی درس بحث و تمرین شد. دانش آموزان…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۴ نوامبر

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۴ نوامبر فارسی: روان خوانی درس خرس کوچولی از همه دانش آموزان سوال شد. املای کلاسی از درس خرس کوچولو برگزار شد. املای کلمات سخت درس در دفتر کار شد. واژه سازی صفحه ی ۱۹ تدریس شد. تکلیف: با کلمات ( بی رنگ، بی…