تکلیف هفتگی دوم ابتدایی

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی فارسی: درس اوّل کتاب فارسی تدریس شد. کلمات مهم درس مشخص شد. درباره ی مفهوم درس گفتگو شد. تکلیف: روخوانی درس تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس دوبار نوشته شود. دیکته ی درس اوّل تمرین شود. هفته ی آینده…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۴ سپتامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۲۴ سپتامبر فارسی: درس اول (ستایش خدا) تدریس شد. واژه های مهم درس مشخص شد. معنی شعر و نکات دستوری شعر (بیت، مصرع، ردیف، قافیه) تدریس و تمرین شد. واژه های مهم : (گفتم، کیست، نیست، به خوابم،…

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۷ سپتامبر

تکلیف هفتگی چهارم ابتدایی ۱۷ سپتامبر فارسی: برای املاء و نگارش، واژه های تشدید داری که دانش آموزان از سال پیش به یاد داشتند روی تخته نوشته شد. سپس دانش آموزان با توجّه به علائم نگارشی با کلمات تشدید دار به طرزی که یک داستان بسازند، جمله…