تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۴ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۴ فوریه فارسی: تا پایان صفحه ی۸۴ (نکته ادبی) تدریس شد. تمرین های درس گذشته مرور گردید. درس ۶ قالبی برای نوشتن تدریس شد. تکلیف: صفحه ی ۸۵ بخش نوشتن و همچنین یک نامه ی رسمی و یک نامه ی غیر رسمی نوشته شود ریاضی:…

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۴ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۴ فوریه فارسی: درس " دو نامه " و " حکایت" تدریس شد. روخوانی و نکات درس گفته شد. آرایه ی جناس تدریس شد. تکلیف: ده کلمه با آرایه ی جناس پیدا کنید. تمرین املاء از درس دهم از صفحه ی ۷۵ تا ۸۰ جهت آمادگی برای…

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۴ فوریه

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۴ فوریه فارسی: شعر رستگاری و درس سیزدهم تدریس شدند. نکات مهم و معنی شعر گفته شد. تکلیف: صفحه ی ۱۱۸ بخش فعالیت های نوشتاری در منزل انجام شود. هفته ی آینده املاء کلاسی (به صورت جمله) از درس سیزدهم خواهد بود.…

 تکلیف هفتگی چهارم  دبستان  ۵ فوریه 

 تکلیف هفتگی چهارم  دبستان  ۵ فوریه  فارسی: آموزش مفعول د ر جمله و مرور بر شناخت فعل و فاعل در جمله با مثالهاای خارج از تمرینهای کتاب. از آنجا که  موضوع چند درس اخیر اشعار شاعران بوده است در این جلسه دانش آموزان با شاعران قرنهای…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۴ فوریه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۴ فوریه فارسی و نگارش: امتحان بخوانیم پایان ترم یک از درس ۱ تا ۹ به صورت شفاهی گرفته شد. تمرین های نگارشی، شعرهای کتاب و روخوانی دروس ۵ تا ۱۰ در کلاس تمرین و دوره شد . تکلیف: یک صفحه دیکته از دروس ۶ تا ۱۰ در…

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۲۸ ژانویه فارسی: تدریس درس یازده ( نویسنده بزرگ) ، معنی کلمات ، مخالف کلمات و و نگارش درس کار شد . آزمون بنویسیم برگزار گردید. تکالیف: از کلمات مشخص شده ی درس یازده یکبار نوشته شود، نگارش درس انجام…

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی دوم ابتدایی ۲۸ ژانویه فارسی و نگارش: امتحان بنویسیم پایان ترم یک از درس ۱ تا ۹ به صورت کتبی برگزار شد.درس یازدهم کتاب فارسی (درس آزاد) در کلاس تدریس و نمایش آن (چوپان دروغ گو) در کلاس توسط بچه ها اجرا شد. تکلیف:…

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه ی نهم ۲۸ ژانویه فارسی: مرور واژه نامه قسمت ( آ ) و همچنین تدریس آخرین پرسش صفحه ی ۷۴ کتاب درسی. تکلیف: روانخوانی درس و فرستادن پیام صوتی از روخوانی برای دبیر محترم نگارش: از کتاب نگارش تدریس فعل ماضی و…

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه ی هشتم ۲۸ ژانویه فارسی: درس دهم " قلم سحر آمیز" تدریس شد. دانش آموزان عزیز فاطمه و شبنم با آمادگی بسیار خوب حکایت هایی از گلستان را در کلاس خواندند. تکلیف: صفحه ی ۸۵ کتاب فارسی " بخش فعالیت های نوشتاری" انجام…

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پایه ی هفتم ۲۸ ژانویه فارسی: درس دوازدهم " خدمات متقابل اسلام و ایران" و همچنین ضمیمه ها تدریس شدند. زنگ نگارش انشاء نویسی با موضوع " برف" در کلاس تمرین و کار شد. تکلیف: صفحه ی ۱۱۲ در منزل حل شود. ریاضی : خاصیت…