تکلیف هفتگی ششم ابتدایی ۱۱ می

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی ۱۱ می فارسی: برگه ی امتحانی نگارش جهت آمادگی در آزمون پایان سال انجام شد. مبحث جان بخشی در ادبیات بررسی شد. املاء تمرین شد تکلیف: نوشتن انشاء در رابطه با موضوع هایی که در برگه ی امتحان است و تمرین املاء…

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی۴ می

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی۴ می فارسی: برگه امتحانی نگارش و انشا با توضیح مفصل درباره ی مبحث صفت و موصوف و مضاف و مضاف‌الیه ؛ بابت آمادگی در امتحانات پایان سال در کلاس انجام شد تکلیف: نوشتن انشا در رابطه با موضوع هایی که در برگه امتحان…

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی۲۷ اپریل

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی۲۷ اپریل فارسی: تدریس درس هفدهم "ستاره روشن" ، معنی کلمات و تمرین های کتاب انجام شد . تدریس آخرین درس نگارش همراه با انجام تمرین ها در کلاس ، گفتگو درباره‌‌ی ابوالفضل بیهقی و تاریخ غزنویان انجام…

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۸ نوامبر

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۸نوامبر فارسی: پلی کپی درس چهارم وکتاب نگارش درکلاس بررسی وبه سوالات پاسخ داده ودیکته گفته وتصحیح شد لطفا دفاتر املا امضاشده وبرای گرفتن نتیجه ی بهتر حتماحتما ازغلط دیکته ها ۳مرتبه نوشته ویک جمله…

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۱ نوامبر

تکلیف هفتگی ششم دبستان ۱۱ نوامبر فارسی: تدریس درس چهارم "داستان من و شما" و "حکایت" روخوانی، معنی لغات و بیان نکات دستوری، به صورت کامل با همکاری دانش آموزان انجام شد. تکلیف: روخوانی درس جدید تمرین شود. از روی کلمات…

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۱۱ نوامبر

تکلیف هفتگی دوم دبستان ۱۱ نوامبر فارسی: صفحات ۲۱ " حکایت " و ۲۲ " شعر حفظی" و درس چهارم " مدرسه خرگوش ها" تدریس شد. کلمات مهم درس مشخص شد. تکلیف: شعر حفظی لطفاً حفظ شود. کتاب خوانی صفحه ی ۲۰ انجام شود و خلاصه کتاب در ۳…

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۱ نوامبر

تکلیف هفتگی چهارم دبستان ۱۱ نوامبر فارسی: روخوانی ارزش علم در کلاس تمرین شد درس "رهایی از قفس" تدریس کلمات دشوار آن مشخص شد تکلیف : روخوانی درس جدید تمرین کنید. بیت هایی از متن کتاب که در آن کلمه های زیر بکار رفته است…

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۱۱ نوامبر

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۱۱ نوامبر فارسی: درس آواز گنجشک روخوانی شد کلماتی دارای ارزش املایی تمرین شد اضافه کردن (ی) و (ای) به کلمات تمرین شد تکلیف: روخوانی درس تمرین شود. از روی بند اول و دوم درس رونویسی شود.…

تکلیف هفتگی پایه ششم ۴ نوامبر

تکلیف هفتگی پایه ششم ۴ نوامبر فارسی: پلی کپی فارسی پاسخ داده شد. پاسخ پلی کپی در کانال قرار خواهد گرفت. املاء کلاسی از درس ۳ برگزار شد. تکلیف: روخوانی و روانخوانی درس ۴ و همچنین حکایت تمرین شود. معنی کلمات مشخص…

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ۴ نوامبر

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ۴ نوامبر فارسی: روخوانی درس ارزش علم انجام‌شد کلمات دشوار آن تمرین شد تکلیف: روخوانی درس ارزش علم تمرین شود.کلمه های دشوار مشخص شده در درس را در دفتر بنویسید نگارش: جمله سازی و املای کلمات در…