Browsing Category

پایه پنجم

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ نوامبر فارسی: حفظ شعرها دوباره پرسیده و روخوانی انجام شد. درس دفاع از میهن تدریس شد. تکلیف: روخوانی درس را تمرین کنید. از روی کلمات املایی (کلمات مشخص شده) درس ۳ بار نویسید. آذرانه ی شماره ی…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۹ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۹ نوامبر فارسی: درس های گذشته مرور و دوره شدند. شعر خوانی از حفظ تمرین، پرسیده و امتحان گرفته شد. تکلیف: همه ی دروس را تمرین روخوانی کنید. شعرهای " رقص باد خنده ی گل" و " خرد رهنمای و خرد…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۲ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۲ نوامبر فارسی: درس های گذشته (حکایت، سرود ملّی و گلدان خالی) پرسیده شد. دیکته پای تخته از کلمات سه درس قبل تمرین شد. آبانه ی شماره ی ۳ انجام شد. درس بخوان و حفظ کن (ای ایران) تدریس شد. تکلیف:…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۵ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۵ نوامبر فارسی: درس های قبل، "چنار و کدوبن" ، " گلدان خالی" و همچنین حفظ شعرها پرسیده شد. آبانه شماره ی ۲ کار شد. از درس گلدان خالی دیکته گفته شد. درس های حکایت " زیرکی" و درس سرود ملی تدریس شدند.…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ اکتبر فارسی: درس های خرد رهنمای وخرد دلگشای و بازرگان و پسران پرسیده شد. آبانه ی شماره ی ۱ انجام شد. تمرین های کتاب نگارش برای درس بازرگان و پسران جواب داده شد. درس های پنجم " چنار و کدوبن" و بخوان و…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ اکتبر فارسی: روخوانی درس قبل تمرین و پرسش شد. درس بخوان و حفظ کن " خِرَد رهنمای و خرد دلگشای " و درس چهارم " بازرگان و پسران" تدریس شدند. تکلیف: روخوانی درس ۲ بار در منزل انجام شود. درس خرد…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۵ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۵ اکتبر فارسی: حفظ خوانی شعر پرسیده و کلمات مربوط به آن تمرین شد. دیکته کلاسی گفته شد. درس ۳ " رازی و ساخت بیمارستان " تدریس شد. از کتاب نگارش، پیشوند، پسوند و میانوند تدریس و تمرین شد. نگارش دروس…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۸ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۸ اکتبر فارسی: از حفظ خوانی شعر " رقص باد، خنده ی گل" پرسیده شد. بقیه درس روخوانی شد. پرسش های مهرانه و تمرینات کتاب نگارش جواب داده شده و انجام داده شدند. بخوان و بیندیش " راز گل سرخ و حکایت گردکان" تدریس…

تکلیف هفتگی کلاس پنجم ۱ اکتبر

تکلیف هفتگی کلاس پنجم ۱ اکتبر فارسی: درس ستایش و تماشاخانه پرسش و بررسی شد. دیکته ی کلاسی از دروس تماشاخانه و ستایش گفته شد. درس جدید شعر بخوان و حفظ کن و درس ۲ " فضل خدا" تدریس شد. همچنین نگارش درس مربوطه (حروف ربط) تدریس…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۴ سپتامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۴ سپتامبر فارسی: روخوانی درس ستایش مرور و پرسش شد. درس اوّل کتاب فارسی، تماشاخانه، تدریس شد و کلمات مهم درس مشخص گردید. کلمات متضاد، هم خانواده و مترادف از بین کلمات درس مشخص و تمرین شد. تکلیف:…