تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۸ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۸ ژانویه فارسی روخوانی درس ۱۰ تمرین و پرسش و واژه های مهم ادبی تکرار و توضیح داده شد. شعر " سرای امید" از چند نفر دانش آموزی که حفظ کرده بودند پرسیده شد. (امتیاز لازم برای این دانش آموزان در نظر…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ژانویه فارسی: امتحان فارسی شفاهی ترم اوّل گرفته شد. شعر بخوان و حفظ کن " سرای امید " تدریس شد. آذرانه شماره ۴ و زمستانه شماره ۱ در کلاس انجام شد. تکلیف: کلمات املایی شعر سرای امید که در ابتدای…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ دسامبر فارسی: آذرانه های ۲ و ۳ کامل در کلاس تمرین و حل شدند. تکلیف: آذرانه شماره ۴ را حل کنید. دیکته تمرین کنید(از کلمات املایی که در هر کدام از پیک ها مانند آذرانه ها آمده می توانید…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ دسامبر فارسی: دروس قبل (شعرها) روخوانی و مرور شدند. حکایت " وطن دوستی " و درس نهم " نام آوران دیروز، امروز و فردا " تدریس شدند. از سه درس آخر دیکته (کلمه ) گفته شد. دستور زبان درس ۹ تدریس شد.…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ دسامبر فارسی: از بقیه دانش آموزان حفظ شعر پرسیده شد. تعدادی از دانش آموزان خلاصه درس دفاع از میهن را به شکل داستان تعریف کردند. جهت مطالعه ی بیشتر، درس جدید تدریس نشد. از کتاب نگارش درس دفاع از…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ نوامبر فارسی: حفظ شعرها دوباره پرسیده و روخوانی انجام شد. درس دفاع از میهن تدریس شد. تکلیف: روخوانی درس را تمرین کنید. از روی کلمات املایی (کلمات مشخص شده) درس ۳ بار نویسید. آذرانه ی شماره ی…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۲ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۲ نوامبر فارسی: درس های گذشته (حکایت، سرود ملّی و گلدان خالی) پرسیده شد. دیکته پای تخته از کلمات سه درس قبل تمرین شد. آبانه ی شماره ی ۳ انجام شد. درس بخوان و حفظ کن (ای ایران) تدریس شد. تکلیف:…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۵ نوامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۵ نوامبر فارسی: درس های قبل، "چنار و کدوبن" ، " گلدان خالی" و همچنین حفظ شعرها پرسیده شد. آبانه شماره ی ۲ کار شد. از درس گلدان خالی دیکته گفته شد. درس های حکایت " زیرکی" و درس سرود ملی تدریس شدند.…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ اکتبر فارسی: درس های خرد رهنمای وخرد دلگشای و بازرگان و پسران پرسیده شد. آبانه ی شماره ی ۱ انجام شد. تمرین های کتاب نگارش برای درس بازرگان و پسران جواب داده شد. درس های پنجم " چنار و کدوبن" و بخوان و…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۲ اکتبر فارسی: روخوانی درس قبل تمرین و پرسش شد. درس بخوان و حفظ کن " خِرَد رهنمای و خرد دلگشای " و درس چهارم " بازرگان و پسران" تدریس شدند. تکلیف: روخوانی درس ۲ بار در منزل انجام شود. درس خرد…