Browsing Category

پایه پنجم

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ فوریه اولیاء محترم، برگه های امتحانی ترم اول به هر دانش آموز تحویل داده شد. لطفاً امضاء بفرمایید و هفته ی آینده به مدرسه باز گردانید. فارسی: زمستانه شماره ی ۸ روخوانی و جواب سوالات و تمرین ها…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ فوریه فارسی: زمستانه ی شماره ی ۷ روخوانی و به سوالات هر بخش پاسخ داده شد. تمرین و سوالات درس "شجاعت" از کتاب نگارش، پاسخ داده شد. دیکته ی کلاسی از درس شجاعت در کلاس برگزار شد. تکلیف: روخوانی درس…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ فوریه فارسی: زمستانه ی شماره ی ۶ روخوانی، تمرین و پاسخ داده شد. تمرین های کتاب نگارش تمرین و پاسخ داده شد. دیکته ی کلاسی از درسهای "زال و سیمرغ " "حکایت" و " روزی که باران می بارید" برگزار شد. درس…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۷ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۷ ژانویه فارسی: زمستانه ی شماره ی ۵ تمرین و دوره شد. درس جدید "بال در بال پرستوهای خوب" تدریس شد. دیکته ی کلاسی از درس " روزی که باران می بارید" برگزار شد. تکلیف: شعر بال در بال پرستوهای خوب را روخوانی و…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۰ ژانویه فارسی: زمستانه شماره ی ۴ تمرین و انجام داده شد. نمونه سوال جهت آمادگی برای امتحان نگارش تمرین شد. امتحان نگارش و همچنین هنر برگزار شد. درس" روزی که باران می بارید" تدریس شد. تکلیف:…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۳ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۳ ژانویه فارسی: زمستانه ۳ جواب داده شد. املاء کلاسی از درس های نقش خردمندان و نام نیکو برگزار شد. بخوان و بیندیش " زال و سیمرغ " حکایت " بانگ گاو" تدریس شد. تکلیف: روخوانی درس جدید را تمرین…

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۶ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۶ ژانویه فارسی: زمستانه های شماره ۱ و ۲ تمرین و به سوالات پاسخ داده شد. آزمون شفاهی فارسی همراه با حفظ شعر و همچنین املاء فارسی برگزار شد. درس ۱۱  " نقش خردمندان " تدریس و نگارش درس توضیح داده و حل و…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۶ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۶ دسامبر فارسی: آذرانه شماره ۴ جواب داده شد. روخوانی نگارش کلمات متضاد و ... پرسیده شد. درس ۹ کتاب نگارش جواب داده شد. از درس ۹ دیکته گفته شد. شعر سرای امید و درس ۱۰ نام نیکو تدریس شد. تکلیف:…

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۹ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۹ دسامبر فارسی: روخوانی دروس پرسش و تمرین شد. املای کلاسی برگزار شد. آذرانه ی شماره ۳ تمرین و پاسخ داده شد. درس نهم " نام آوران دیروز، امروز، فردا" تدریس شد. تکلیف: روخوانی درس جدید تمرین و سپس…

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲ دسامبر

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲ دسامبر فارسی: آذرانه ی شماره ی ۲ کار شد. درس آوازی برای وطن و درس رئيس علی (حکایت) تدریس شد. دیکته ی کلاسی از درس "دفاع از میهن " برگزار شد. نگارش درس هشتم در کلاس پاسخ داده شد. تکلیف: روخوانی…