Browsing Category

پایه پنجم

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی۴ می

تکلیف هفتگی ششم ابتدایی۴ می فارسی: برگه امتحانی نگارش و انشا با توضیح مفصل درباره ی مبحث صفت و موصوف و مضاف و مضاف‌الیه ؛ بابت آمادگی در امتحانات پایان سال در کلاس انجام شد تکلیف: نوشتن انشا در رابطه با موضوع هایی که در برگه امتحان…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ می فارسی: از کتاب پیک های هفتگی، چهار مهرانه ی ۱، ۲، ۳ و ۴ همچنین چهار آبانه ی ۱، ۲، ۳ و ۴ را مطالعه کنید. به املای کلمات دقت کنید و با صدای بلند بخوانید. (به صورتی که صدایتان مزاحم خانواده…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۷ آپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۷ آپریل فارسی: بهارانه ی شماره ۵ جواب داده شد. پرسش از دروس مختلف، کلمات متضاد، هم خانواده و .... انجام شد. امتحان مستمر نگارش برگزار شد. دیکته متن (صحیح و غلط) پای تخته تمرین شد. تکلیف:…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۰ آپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۰ آپریل فارسی: روخوانی، نگارش و پرسش از درس اول تا آخر درس ۵ انجام شد. بهارانه شماره ی ۴ جواب داده شد. دیکته ی ۵ درس اول تمرین شد. تکلیف: هفته ی آینده از اول درس ۹ تا پایان کتاب امتحان فارسی، نگارش و…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۳ آپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۳ آپریل فارسی: بهارانه ی شماره ۳ روخوانی و جواب سوالات و تمرین ها داده شد. کتاب نگارش کامل شد. درس های حکایت " جوان و راهزن" و "نیایش" تدریس شدند. تکلیف: روخوانی درس ها از اول تا پایان درس…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۶ اپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۶ اپریل فارسی: به سوالات و تمرین های بهارانه ی شماره ۲ پس از روخوانی مطالب توسط دانش آموزان، پاسخ داده شده و ملاحظه شد.حفظ شعر چشمه و سنگ از دانش آموزانی که برای این هفته آماده بودند پرسش شد. درس…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ مارچ فارسی: بهارانه شماره ۱ مطالعه و به سوالات و تمرین ها پاسخ داده شد. واژه نامه صفحه های ۱۴۴ و ۱۴۵ و روخوانی پرسیده شد. حفظ شعر پرسیده شد که متاسفانه فقط یک نفر از دانش آموزان شعر را حفظ کرده بود. درس…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ مارچ

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ مارچ فارسی: پیک نوروزی مطالعه تمرین و انجام شد. شعر چشمه و سنگ تدریس شد. واژه نامه صفحه های ۱۴۲ و ۱۴۳ پرسش شد. روخوانی شعر انجام شد. تکلیف: بهارانه شماره ی ۱ را مطالعه و حل کنید. شعر چشمه و…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۹ مارچ

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۹ مارچ فارسی: زمستانه شماره ۱۱ پاسخ داده شد. درس قبل پرسش شد. دیکته کلاسی از درس "وقتی بوعلی کودک بود" برگزار شد. تکلیف: واژه های پایان کتاب فارسی، از صفحه ی ۱۴۲ تا پایان ۱۴۵ حفظ کنید. البته این…

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲ مارچ

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲ مارچ فارسی: روخوانی درس های زیر آسمان شهر و حکایت حکمت تمرین شد. زمستانه شماره ۱۰ جواب داده شد. دیکته پا تخته از هر دو درس برگزار شد. درس ۱۶، "وقتی بوعلی کودک بود" تدریس شد. تمرین های همین درس در…