Browsing Category

پایه هشتم

فارسی+انشا

22/10/22 تکالیف فارسی-----خود ارزیابی+نوشتن صفحه28+دیکته از تمام درس ها تکلیف انشا------نوشتن انشا با موضوعات داده شده.

تکلیف درس هنر

در آثار هنری ایران و جهان نمونه های دوبعدی، سه بعدی و نقش برجسته جستجو و پیدا کنید(از هرکدام یک عدد) با استفاده از شکل بدن یک حیوان دلخواه یک شی کاربردی طراحی کنید.(حداقل دو عدد طرح).