Browsing Category

پایه سوم

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۶ نوامبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۶ نوامبر فارسی: روخوانی درس هفتم فارسی«کار نیک » ، پرسش معنی کلمات در کلاس انجام شد ، نگارش درس هفتم حل شد و دیکته گفته شد . سه موضوع بند‌نویسی انتخاب گردید و دانش آموزان در گروه های منتخب بند…

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۲ نوامبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۲ نوامبر فارسی: درس ششم " فداکاران" تدریس، روخوانی و تمرین شد. کلمات درس پرسیده شد. دیکته از درس پنجم " بلدرچین و برزگر " گفته شد. همچنین نگارش درس ششم کامل شد. دانش آموزان در دو گروه شعر "مثل…

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۵ نوامبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۵ نوامبر فارسی: درس ششم فارسی ( فداکاران) و بخوان و حفظ شعر «باران » تدریس شد . معنی لغات ، واژه آموزی و زمان جملات با دانش آموزان کار شد . تکلیف: روخوانی و روانخوانی درس تمرین شود. یک بار از…

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۹ اکتبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۹ اکتبر فارسی : روخوانی درس ۵ بلدرچین و برزگر توسط دانش آموزان انجام شد . معنی کلمات ومخالف کلمات درس های ۴ و ۵ تمرین شد . دیکته از درس ۴ گفته شد. باقیمانده نگارش درس ۵ انجام شد.…

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۲ اکتبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۲۲ اکتبر فارسی: درس ۵ ” بلدرچین و برزگر ” تدریس شد. معنی و مفهوم کلمات جدید با توجه به واژه نامه پایان کتاب فارسی، تمرین شد. کلمات متضاد و هم خانواده مشخص و آموزش داده شد. نکات مهم دستوری و تمرین های…

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۵ اکتبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۱۵ اکتبر فارسی: درس ۴ ” آواز گنجشک ” تدریس شد. معنی و مفهوم کلمات جدید با توجه به واژه نامه پایان کتاب فارسی، تمرین شد. کلمات دارای ارزش املائی مشخص شد. نکات مهم دستوری و تمرین های درس ۴ کتاب…

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی هفته ی ۹ اکتبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی هفته ی ۹ اکتبر فارسی: درس ۳ " آسمان آبی، طبیعت پاک " تدریس شد. معنی و مفهوم کلمات جدید با توجه به واژه نامه پایان کتاب فارسی، تمرین شد. نکات مهم دستوری و تمرین های درس ۳ کتاب نگارش، تدریس، تمرین و…

تکا لیف 21 می

فارسی رو خوانی دروس کتاب  بخوانیم تمرین شود. ریاضی هفته آینده امتحان  ریاضی برگزار خواهد شد  کتاب ریاضی و  کاربرگ  های سوالات ریاضی    در گروه  مطالعه  شود . هنر   هفته آینده امتحان هنر برگزار خواهد   شد .  دانش آموزان جعبه …

تکالیف 14 می

فارسی روخوانی دورس تمرین شود .  ریاضی کار برگ نمونه سوالات دوره ای در پوشه زرد حل  شود .  اجتماعی هفته آینده امتحان   اجتماعی  نوبت دوم بر گزار  خواهد شد. لطفا  فایل ها   در گروه پرینت شود .  موفق باشید