تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 2 دسامبر

تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 2 دسامبر فارسی و نگارش: کلمات دشوار درس مهمان شهر رونویسی و معنی شد. روخوانی دوصفحه از درس انتظار انجام شد و کلمات دشوار آن معنی شد.زمان فعل و تبدیل زمان حال به گذشته و برعکس در کلاس تمرین شد. …

تکلیف کلاس سوم ابتدایی 2 دسامبر

تکلیف کلاس سوم ابتدایی  2 دسامبر فارسی و نگارش : کلمات دشوار درس فداکاران رونویسی و معنی شد .واژه آموزی (اضافه کردن کش به کلمات )  و ساخت کلمه جدید در کلاس کار شد. افعال زمان حال و گذشته در کلاس تمرین شد و بچه‌ها کاردستی در افعال را…

تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 25 نوامبر

تکلیف کلاس چهارم ابتدایی 25 نوامبر فارسی : روخوانی، درک مطلب و بند نویسی از درس آرش کمان گیر تمرین شد . دیکته کلاسی انجام شد. تکلیف : از روی لغات دشوار مشخص شده در درس آرش کمان گیر بنویسید . با کلمات درهم ریخته زیر…

تکلیف هفتگی پایه سوم ابتدایی 25 نوامبر

تکلیف هفتگی پایه سوم ابتدایی 25 نوامبر فارسی : بندنویسی ، خلاصه نویسی و درک مطلب از طریق بیان داستان در کلاس انجام شد.  تکلیف : املای تشخیصی زیر را انجام دهید . کشتزاری -برزگر - همسایه ها  - درو-خطری - صحرا - تصمیم - …

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ابتدایی 18 نوامبر

تکلیف هفتگی کلاس چهارم ابتدایی 18 نوامبر فارسی :  روخوانی درس آرش کمان گیر انجام شد کلمات دشوار آن مشخص و معنی شد . جمله سازی در کلاس تمرین شد . شعر باران در کلاس روخوانی شد کلمات دشوار آن معنی و املای آن ها در کلاس تمرین شد…