فارسی

5 points
Due Oct 23
فراگیری درس دماوندیه +انجام گارگاه متن پزوهی صفحات 36 و 37

 

 

10 points
Due Oct 23
یکی از موضوعاتی که  انتخاب شد  بصورت یک انشا نوشته شود.