تکالیف 30 اکتبر

فارسی: تدریس درس چهارم  آواز گنجشک انجام شد از روی کلمات مهم دو مرتبه نوشته شود .   رو خوانی تمرین شود .  یک املا از درس در منزل گفته شود .  شعر هم بازی تدریس شد  اختیاری حفظ شود . کتاب نگارش درس چهارم تکمیل شود . پوستر آلودگی صوتی را ارسال شود.

 ریاضی:  مبحث واحد پول تدریس شد  تا صفحه  33  کامل شود . کار برگ اضافه  اختیاری حل شود.

علوم : مبجث تبدیل مواد و آب ماده ی ّارزش و واحد های اندازه گیری  مواد  تدریس شد .

  اجتماعی :درس 9 و 10   تدریس شد