تکالیف 23 اکتبر

کالیف 23 اکتبر 

فارسی :تدریس  درس سوم کتاب فارسی انجام شد . رو خوانی انجام شود . از لغات زیر خط دار دو مرتبه نوشته شود .  دانش آموزانی که  غلط املایی داشتند از هر لغت دو مرتبه بنویسند . جلسه آینده  از درس سوم  املا گفته می شود .  کتاب نگارش: درس سوم تدریس شد  کامل شود بجز سوال 1. جلسه آینده  از درس سوم  املا گفته می شودو رو خوانی معانی لغات پرسیده می شود .

ریاضی: تدریس تا صفحه 30 انجام شد  تمرینات نمونه سر کلاس حل شد و دانش آموزان به حل تمرین

پر داختن . مبحث اعداد چهار رقمی تدریس شد .

 علوم :فصل  سوم تدریس شد . کلیپ آموزشی فندوق  نمایش  داده شد.

اجتماعی : تدریس درس ششم هفتم و هشتم انجام شد.