16 اکتبر

فارسی

نگارش  درس دوم   کامل شود . حل   کار برگ نگارش که   در گوگل کلاس روم   قرار داده شد.( اختیاری). تمرین املا از درس دوم  انجام شود . جلسه آینده  املاومعنی لغات و جمله سازی پرسیده می شود .

ریاضی

تقارن تدریس شد  تا صفحه 23  کتاب ریاضی تکمیل شود . کار برگ ریاضی در گوگل کلاس روم قرار داده شد. اختیاری

قرآن

نحوه وضو گرفتن و خواندن نماز دو رکعتی تدریس شد . جلسه آینده پرسیده  می شود.