تکالیف 9 اکتبر

تکالیف  9 اکتبر

 فارسی:

 درس دوم تدریس شد از لغات مهم درس دو مرتبه نوشته شود . روا ن خوانی درس تمرین شود و یک املا از درس در منزل گفته شود . شعر پدر بزرگ حفظ شود. اختیاری ۱: یک فیلم کوتاه از توصیف ورزش مورد علاقه دانش آموز به مدت 2 تا 3 دقیقه تهیه شود همچنین ورزش مورد علاقه را در یک پاراگراف توصیف کنند .

  ریاضی: مبحث ساعت تدریس شد. تا صفحه17 کامل شود . حل کار برگ اختیاری است

.علوم: فصل دوم تدریس شد .

هدیه آسمانی : درس اول و دوم تدریس شد