تکالیف 2 اکتبر

 فارسی : درس اول کتاب نگارش تدریس شد.  نکات نگارشی تدریس شد  . جواب سوالات درس اول  تکمیل شود . رو خوانی درس اول  کتاب بخوانیم تمرین شود . جلسه آینده  املا از درس اول گفته خواهد شد.

 ریاضی:  مبحث ماشین  ورودی و خروجی  تدریس شد . تا صفحه 13 تکمیل شود . پروژه: یک مکعب کاغذی ساخته شود.

اجتماعی : درسهای  اول و دوم  کتاب اجتماعی تدریس شد