تکالیف پایه سوم ابتدایی 18 می

تکالیف پایه سوم ابتدایی 18 می :

فارسی:

مباحث نگارش با دانش آموزان تمرین شد. امتحان نگارش برگزار شد . لغت های سخت پای تابلو تمرین شد.

ریاضی:

برگه تمرین های دوره ای به دانش آموزان داده شد وسوالات آن در کلاس حل شد. مباحثی که دانش آموزان در آن مشکل داشتند ، مجدد توضیح داده شد و مثال هایی در آن مورد پای تابلو حل شد.

تکلیف:

جهت تمرین وآمادگی در امتحان ، برگه هایی که از ابتدای سال به عنوان تمرین داده شده مرور کنید.  همچنین می توانید برگه ارسال  شده را نیز حل کنید.

تمرین ریاضی سوم