تکالیف پایه سوم 30 مارچ

تکالیف پایه سوم 30 مارچ:

دیکته کلاسی نویسنده بزرگ انجام شد. روخوانی درس ایران عزیز توسط دانش آموزان انجام شد. لغات دشوار آن مشخص شد. داستان نویسی و بند نویسی با موضوع پاییز انجام شد.  واژه آموزی درس ایران عزیز کار شد.

تکلیف:

1- درس ایران عزیز را روخوانی کنید و صدای خود را ارسال کنید. از روی لغات دشوار درس ایران عزیز یکبار بنویسید .

2- با هر یک از کلمات داخل پرانتز جمله بسازید ( دل انگیز – حریص )

3- کلمات بهم ریخته زیر را در یک جمله  مرتب کنید .

کرده – فرهنگ – خدمت – ایران – به – جهان – است

مردم- ایران- را – صبور-خود- کشور – دارند – دوست

4- جمله ها را بخوان و جاهای خالی را با کلمه هایی که با (( دان)) ترکیب شده است کامل کنید .

من قند را در …………… ریختم.

مادرم شمع را در ………….. گذاشت.

پدرم یخ را در …………….. ریخت و آن را روی میز گذاشت.

ریاضی:

مفهوم قطر در اشکال هندسی و انواع مثلث مجدد توضیح داده شد.مقایسه اعداد و جمع و تفریق عددهای چند رقمی در کلاس کار شد وتمرین های مربوط به آن در کتاب حل شد.

تکلیف:

تمرین های 1 و 2و 3 و 4 صفحه ی 105 کتاب را حل کنید.

هدیه ها :

درس های 11و 12 و 13 تدریس شد.

 

هفته خوبی در پیش داشته باشید.

زمانی