تکالیف پایه سوم ابتدایی 23 مارچ

تکالیف پایه سوم ابتدایی 23 مارچ

فارسی:

درس ایران عزیز روخوانی ومعنی شد . لغات دشوار آن رونویسی شد . داستان نویسی و نگارش صحیح لغات و جملات کار شد. هم خوانی شعر نوروزی تمرین شد.

تکلیف:

دیکته درس نویسنده بزرگ را تمرین کنید جلسه آینده از این درس دیکته داریم . تمرین های برگه ارسال شده را حل کنید.

درس 11

تکلیف ریاضی:

تمرین های برگه ارسال شده  که مربوط به کل فصل 5 است را حل کنید .

فصل 5

هفته خوبی داشته باشید.

زمانی