تکالیف پایه سوم ابتدایی 2 مارچ

تکالیف پایه سوم ابتدایی 2 مارچ

فارسی :

شعر نقاش دنیا روخوانی و معنی شد. صفحه اول از درس نویسنده بزرگ روخوانی ، کلمات دشوار آن مشخص شد متن درس معنی شد و از روی آن رونویسی انجام شد. دیکته کلاسی برگزار شد.

تکلیف :

روخوانی شعر نقاش دنیا را انجام دهید .در متن زیر شش غلط املایی وجود دارد د. آن ها را پیدا کنید و شکل درست آن را در دفتر خود بنویسید.

حاتم طایی را گفتند: (( از خود بزرگ حمت تر دیده ای یا شنیده ای ؟)) گفت:(( بلی یک روز چهل شتر، غربانی کرده بودم عمرای عرب را و خود به گوشه ی سحرا به حاجتی بیرون رفتم. خوارکنی را دیدم پشته نهاده .)) گفتم :(( به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر صمات او گرد آمده اند؟))

معنی کلمات زیر را بنویسید.

بزرگ همت تر:                                       پشته :                           حاجت:                                  سماط:

هم معنی کلمات زیر را از بین کلمات داده شده پیدا کنید و مقابل هر یک بنویسید.(پاکیزگی – آغاز- شتاب- خدا)

عجله :                    تمیزی :                     شروع :                           پروردگار:

ریاضی:

تمرین های مربوط به سطح در کلاس حل شد .

تکلیف:

از صفحه 94 تمرین 1 و از صفحه 95 تمرین 3 و 6 را حل کنید.