تکالیف پایه سوم ابتدایی 24 فوریه

تکالیف پایه سوم ابتدایی 24 فوریه

فارسی:

تدریس درس بوی نرگس انجام شد و لغات سخت آن مشخص و معنی شد. درست و نادرست ، واژه آموزی و  بیاموز وبگو انجام شد .تمرینات مربوط به درس در کتاب نگارش انجام شد . داستان خوانی و درک مفهوم کار شد.دیکته کلاسی برگزار شد .

تکلیف:

از روی بند دوم تا جمله آخر صفحه اول درس بوی نرگس ( از چقدر سخت است که همه ی صداها را می شنوم – تا عطرها را حس می کنم) رونویسی کنید . بعد از رونویسی لطفا والدین گرامی کنترل کنید که رونویسی بدون غلط باشد. روخوانی درس را انجام دهید و صدای خود را برای من ارسال کنید.تمرینات  برگه ی پیوست را حل کنید. جلسه بعد دیکته داریم.

ریاضی:

محیط اشکال هندسی و روش محاسبه آن تدریس شد و تمرین های صفحه 85و 86 حل شد.

تکلیف: 

تمرین های 1و2و3 صفحه 87 را حل کنید.

مطالغات اجتماعی : 

درس 15 خانه ها با هم تفاوت دارند تدریس و دانش آموزان به سوالات مربوط به درس پاسخ دادند.

هفته خوبی داشته باشید.

زمانی