تکلیف پایه سوم ابتدایی 17 فوریه

تکلیف پایه سوم ابتدایی 17 فوریه

فارسی:

روخوانی درس پیراهن بهشتی انجام و کلمات دشوار آن مشخص شد . مفاهیم حضرت ، (س) ،(ع) ، (ص) توضیح داده شد ، درست و نادرست و واژه آموزی در کلاس حل شد. بچه ها حالت های گفتاری ( عصبانیت ، شادی و …) را در کلاس اجرا کردند. شعر لحظه ی سبز دعا روخوانی و کلمات دشوار آن معنی و مشخص شد. بعضی از تمرین های درس پیراهن بهشتی از کتاب نگارش حل شد ودیکته کلاسی برگزار شد.

تکلیف : 

از کتاب نگارش صفحه 42 تمرین 2 و صفحه 43 فعالیت 1 را انجام دهید.

بعد از تمرین کردن روخوانی درس پیراهن بهشتی 10 خط از آن را انتحاب کنید روخوانی کنید و صدای خود را برای من ارسال کنید.

یک دیکته از درس پیراهن بهشتی بنویسید . هفته آینده دیکته داریم.

ریاضی:

انواع شکل های هندسی توصیح داده شد . مفاهیم خط ،نیم خط ، پاره خط و روش اندازه گیری برحسب سانتی متر ومیلی متر توضیح داده شد.وتمرین های کتاب در این رابطه حل شد.

تکلیف:

از کتاب ریاضی صفحه 83 قسمت اندازه گیری کن را حل کنید.

علوم:

فصل نیروهمه را جا به جا می کند تدریس و سوالات مربوط به آن در کتاب پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است برگه های امتحانی نوبت اول به دانش آموزان برگردانده  شده لطفا بچه ها آن ها را امضا شده هفته آینده همراه خود بیاورند.