تکالیف پایه سوم دهم فوریه

تکالیف پایه سوم دهم فوریه

فارسی : 

روخوانی درس یار مهربان  توسط معلم انجام شد بچه ها هر کدام یک بند را روخوانی کردند. کلمات دشوار آن مشخص شد . روی برگه هایی که به آن ها داده شد لغت تمرین کردند پای تابلو لغت ها را نوشتند و در دفتر خود لغت ها و عبارت های صفحه اول درس یار مهربان را تمرین کردند. سوالات درست ونادرست و درک مطلب با کمک دانش آموزان حل شد. واژه آموزی و بیاموز و بگو انجام شد.

تکلیف : 

روخوانی درس را تمرین کنید . بند ( پاراگراف) اول و دوم از صفحه 81 ( صفحه دوم درس یار مهربان ) را رونویسی کنید. یک املا حداقل 5 خط به یکی از  والدین خود بگویید و شما آن را تصحیح کنید و چنانچه کلمه ای را اشتباه نوشته بودند درست آن را برای ایشان بنویسید.

این کلمات را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید و در دفترتان بنویسید .

ضربان –  مثلاً – خلاصه – لحظه – اغلب – بعضی – آزرده – حالت -گوشه ای -همراهانی

جلسه آینده از درس یار مهربان دیکته داریم .

ریاضی :

خاصیت توزیع پذیری در ضرب توضیح داده شد و کار درکلاس صفحه 71 تمرین های 2و 3و 4 در کلاس حل شد.

تکلیف :

تمرین های مرور فصل صفحه 76 از شماره 1تا 9 را حل کنید .

علوم:

کتاب علوم  برای جلسه آینده همراه خود داشته باشید.

هفته خوبی داشته باشید.