تکالیف پایه سوم ابتدایی سوم فوریه

تکالیف پایه سوم ابتدایی سوم فوریه

فارسی :

روخوانی ومعنی کلمات تمرین شد .دیکته کلاسی در کلاس کار شد.

تکلیف:

1- کلمات زیر را با معنی آن در دفتر خود بنویسید.

لطیف = نرم و خوشایند                       ضعیف = بی حال – ناتوان                      فقیر= نیازمند

کهنه = قدیمی                                  جاری = روان                                     فرمان = دستور

2- با کلمات زیر جمله بسازید:

عاقبت :

جست و جو:

خداحافظی:

ریاضی:

تقسیم از طریق مرور جدول ضرب کار و تمرین شد. خاصیت جابه جایی در ضرب برای دانش آموزان توضیح داده شد. خطوط موازی توضیح داده شد و در اشکال مختلف مقایسه شد .

تکلیف:

مسـئله های زیر را حل کنید.

1- معلمی می خواهد 56 مداد رنگی را بین 8نفر از دانش آموزانش تقسیم کند ،اما یکی از آنها نیامده است حالا به هر یک از شاگردان چند مداد رنگی می رسد؟

2- آوا و ملیسا و افرا   24 سیب را بین خودشان تقسیم کردند . افرا  3 تا از سیب هایش را خورد چند سیب برایش باقی مانده است.

3-  در شکل زیر چند خط موازی دیده می شود ؟ آن ها را با یکرنگ مشخص کن.

 

هدیه های آسمانی :

برای آمادگی در امتحان ، فایل ارسال شده را با دقت بخوانید.