تکالیف پایه سوم ابتدایی 27 ژانویه

 

تکالیف پایه سوم ابتدایی 27 ژانویه 

فارسی :

روخوانی داستان پری کوچولو انجام شد ولغات دشوار آن معنی شد. املای لغات دشوار صفحه اول آن تمرین شد .درک و دریافت با بچه ها کار شد . 

تکلیف :

روخوانی داستان تمرین شود .کلمات و عبارت های زیر را در دفتر خود بنویسید .

عاقبت – گم کرده است – خلاصه – این طرف و آن طرف – سرنخ – جست و جو – درست است – چاره ای نداری – یک مشت آشغال – خداحافظی – دروغ – گلوله کاموای سفید – دم پشمالویش – بلندترین شاخه ی آن – یک دفعه چیز عجیبی دید

ریاضی :

تدریس تقسیم انجام شد و فعالیت و تمرین های  صفحه 73 و 74 در کلاس حل شد . 

تکلیف :

جدول ضرب را به خوبی تمرین کنید تا کامل حفظ باشید.

اجتماعی :

برگه ای را که به پیوست ارسال می شود به خوبی تمرین کنید تا برای امتحان آماده باشید .

هفته خوبی داشته باشید .

زمانی