تکالیف فارسی سوم ابتدایی 16 دسامبر

تکالیف فارسی سوم ابتدایی 16 دسامبر

فارسی :

روخوانی و معنی لغات در کلاس تمرین شد. دیکته کلاسی انجام شد. فعل آینده و اضافه کردن پسوند مالکیت به کلمات تدریس و تمرین های مرتبط با آن در کتاب نگارش ، مرتب سازی کلمات وساختن جمله انجام شد.

تکلیف:

معنی کلمات زیر را بنویسید و آن ها را به خاطر بسپارید. (برای نوشتن معانی از انتهای کتاب فارسی کمک بگیرید.)

آشغال =                         آغاز=                    دلپذیر=                               برزگر=                         جلب نظر کردن=

ماهرانه=                         روان=                   منظم=                                گوش خراش=                نشاط=

از متن زیر یک دیکته بنویسید.

پیرمرد با دقت ،گودالی در زمین می کند.دانه ی گردو را در گودال می گذاشت و روی آن را با خاک نرم می پوشاند.

فرمانرو ا گفت :((آیا تو از این موضوع ناراحت نیستی ؟))

شب سوم جوجه ها گفتند:((خویشان برزگر هم برای کمک به او نیامدند امروز شنیدیم که برزگر به پسرش می گفت که نباید به انتظار این و آن بمانیم باید داس ها را تیز کنیم و فردا خودمان کشتزار را درو کنیم.

پسربا خوش حالی نگاهی به امید کرد و گفت:((پس زود لباس دروازه بان تیم را بپوش که باید خودمان را گرم کنیم .  گنبد فیروزه ای و گلدسته های بلند مسجد عظمتی داشت.

جلوی در استخر نوشته ای نظرم را جلب کرد:((به فرزندان خود شنا بیاموزید.))

به طرف مربی شنا رفتم سلام کردم و گفتم :((بعضی از بچه ها خیلی خوب شنا می کنند.))

تماشای قله چقدر لذت بخش بود!آسمان آبی و هوا بسیارپاکیزه و  تمیز بود .بوی پونه های وحشی و صدای دل نشین چشمه ای که در دامنه ی کوه روان بود ما را غرق شادی و نشاط کرد.

بچه های کلاس سوم منتظر مربی بهداشت بودند.

ریاضی:

ضرب اعداد و تمرین های مربوط به آن در کلاس انجام شد.

تکلیف:

1- جاهای خالی را کامل کنید .

 

………=………. ×……….=6+6+6                        ………..=……..+……..+…….+……=6×4

الگوی زیر را ادامه دهید.

…….,  ……..,  ……., ……., ……., ……., …….., 6,12,18

جدول زیر را کامل کنید.

9 8 7 6 5 4 3 2 ×
2
3
4
5
6

 

تعطیلات خوبی داشته باشید .

زمانی