تکالیف سوم ابتدایی 9 دسامبر

تکالیف سوم ابتدایی 9 دسامبر

فارسی:

شعر مثل باران روخوانی و معنی شد. درس کار نیک روخوانی شد ، کلمات دشوار آن مشخص شد. درک مطلب ، کلمات متضاد و رونویسی کلماتی که ارزش املایی دارند در کلاس کار شد.

تکلیف:

عزیزانم روخوانی درس کار نیک را  تمرین کنید و از روی کلمات دشوار مشخص شده در درس یک مرتبه بنویسید.  یک دیکته از روی درس کارنیک بنویسید . هفته آینده از این درس دیکته کلاسی  دارید.

ریاضی :

ضرب عدد 3و 4و 5  تدریس وتمرین های مربوط به آن در کلاس حل شد.

تکلیف:

جدول زیر را کامل کنید .

10 9 8 7 6 5 4 3 2 x
4
5

به کمک محور ضرب های زیر را انجام دهید.

=6x 4

=7×5

مریم هر روز 3 صفحه از کتاب داستان خود را می خواند .او در پایان هفته چند صفحه از کتاب را خوانده است؟

مطالعات اجتماعی :

فصل خانواده تدریس شد و بچه ها در کلاس درخت خانوادگی خود را درست کردند.

هفته خوبی در پیش رو داشته باشید.

زمانی