تکلیف کلاس سوم ابتدایی 2 دسامبر

تکلیف کلاس سوم ابتدایی  2 دسامبر

فارسی و نگارش :

کلمات دشوار درس فداکاران رونویسی و معنی شد .واژه آموزی (اضافه کردن کش به کلمات و ساخت کلمه جدید در کلاس کار شد. افعال زمان حال و گذشته در کلاس تمرین شد و بچه‌ها کاردستی در افعال را درست کردند .

تکلیف:

1- از روی کلمات زیر سه مرتبه بنوبیسید.

آزار شعله باهوش چراغ مزرعه اخترام پیراهن واقعه آغوش اشغال

2- پنج  کار را که دیروز به همراه خانواده خود انجام داده‌اید بنویسید.

ریاضی:

تدریس ضرب انجام شد و کاردر کلاس‌های مربوط به آن در کلاس حل شد.

تکلیف:

جدول زیر را تکمیل کنید.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

x

2

2

علوم:

مفاهیم ذوب ، تبخیر ، انجماد و میعان تدریس و تمرین مربوط به آن در کلاس انجام شد.

تکلیف:

به سؤالات زیر پاسخ دهید

1- مواد(قاشق – شیر خوراکیکتاببنزیناکسیژن)را در جدول در جای مناسب بنویسید

جامد

مایع

گاز

2- گزینه درست را انتخاب کنید

– آب شدن کره را ……..می نامند       میعان       ذوب            انجماد        تبخبر

– مادر سارا تعدادی شکلات تلخ را روی حرارت گاز گذاشت و پس از آب شدن آن‌ها را در قالب  عروسکی ریخت و در یخچال گذاشت به ترتیب چه تغییر حالت‌هایی برای شکلات اتفاق افتاده است؟

انجماد و انجماد           ذوب و انجماد      تبخیر و انجماد         ذوب و تبخیر

آخر هفته خوبی داشته باشید دخترها و پسرهای عزیزم

زمانی