تکلیف هفتگی پایه سوم ابتدایی 25 نوامبر

تکلیف هفتگی پایه سوم ابتدایی 25 نوامبر

فارسی :

بندنویسی ، خلاصه نویسی و درک مطلب از طریق بیان داستان در کلاس انجام شد. 

تکلیف :

املای تشخیصی زیر را انجام دهید .

کشتزاری -برزگر – همسایه ها  – درو-خطری – صحرا – تصمیم –  لانه ی – غذا – نترسید – بخواهد – ماندن – صاحب –   فهمیدیم – بیایند
دوبلدرچین با جوجه های خود در ………… زندگی می کردند ،روزها به دنبال ………. به ……… می رفتند وشب  ها به ……. خود برمی گشتند.شبی جوجه ها به پدر و مادر خود گفتند:امروز ……… کشتزار ،پسرش رانزد ………. فرستاد تا از آنها ………… که فردا برای ……….. به   کمک آنها ……… جوجه ها با نگرانی گفتند: اگر فردا این کشتزار را درو کنند چه کنیم .مادر جوجه ها گفت : …………فردا کسی برای درو نخواهد آمد و لانه ی ما خراب نخواهد شد . 

مادر گفت:تا وقتی که …….. به امید دیگران نشسته بود ،برای ما …….. نبود و ما هم نگران نبودیم وقتی شنیدیم او ………گرفته است خودش کار را انجام دهد ……… که اینجا دیگر جای ……….. ما نیست .

 

ریاضی :

ساخت ساعت در کلاس انجام شد ودانش آموزان با مفهوم ربع و نیم آشنا شدند . تمرین های مرور فصل در کلاس انجام شد .

تکلیف :

سوالات برگه ی ارسال شده به پیوست ،حل شود