تکلیف هفتگی سوم دبستان 18 نوامبر

 

تکلیف هفتگی سوم دبستان 18 نوامبر

 

 

 

 

 

 

فارسی:

از درس آواز گنجشگ املا گرفته شد.درس بلدرچین وبرزگر روخوانی شد کلمات دشوار آن  مشخص و معنی شد .درک مطلب در کلاس کار شد

تکلیف:

روخوانی درس بلدرچین وبرزگر تمرین شود . از روی بند دوم  آن رونویسی انجام شود . 

هم معنی این  کلمات  را بنویسید .  خویشان :   (       )    ، نگران : (           ) 

هم خانواده  این کلمات را بنویسید.  فهمید: (            )    ، کار :  (             )

نگارش:

 تمرین های کتاب نگارش  مربوط به درس بلدرچین در کلاس انجام شد . جمله سازی در کلاس تمرین شد .

تکلیف:

دو کلمه از داخل چرانتز انتخاب کنید و در یک چمله به کار برید ( تعجب ، برزگر ، آشیانه ، خواهش)

کلمه های انتظار – خویشان -آشیانه ی ما – تعجب را در درس پیدا کنید واز روی جمله هایی که این کلمات در آن ها به کار رفته اند ،بنویسید.

ریاضی:

تساوی کسرها و مقایسه کسرها  تدریس شد و کار در کلاس های مربوط به آن ها در کلاس انجام شد .

تکلیف:

تمرین های 1و 2و 3 از صفحه 54 و تمرین های 1و 2 از صفحه 57 کتاب ریاضی انجام شود .

علوم:

فیلم های آموزشی درس های  2و 3و 4 نمایش داده شد و درس ها مرور شد.