تکلیف هفتگی سوم دبستان ۱۱ نوامبر

 

 

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۱۱ نوامبر

فارسی:
درس آواز گنجشک روخوانی شد کلماتی دارای ارزش املایی تمرین شد
اضافه کردن (ی) و (ای) به کلمات تمرین شد
تکلیف:
روخوانی درس تمرین شود. از روی بند اول و دوم درس رونویسی شود.
از روی کلمات مشخص شده ی درس ۲ بار نوشته شود.
نگارش :
جمله سازی و علامت های نگارشی در کلاس تمرین شد و تمرین های کتاب نگارش در کلاس انجام شد
ریاضی :
کسرها ، رسم شکل و رسم محور تدریس شد و تمرین های کتاب انجام شد
تکلیف :
تمرین صفحه ۵۱ کتاب حل شود

سلامت، شاد و پیروز باشید.
محدثه زمانی