تکالیف هفتگی کلاس سوم ۴ نوامبر

 

تکالیف هفتگی کلاس سوم ۴ نوامبر
فارسی:
شعر هم بازی روخوانی و معنی شد و کلمات دشوار آن مشخص شد
تکلیف :

روخوانی شعر هم بازی تمرین شود. معنی کلمات ( نگریست ، هم بازی ،عبور کردن) را بنویسید. می توانید از واژه نامه اخر کتاب کمک بگیرید
نگارش:
املای کلمات تمرین شد ، جمله سازی در کلاس کار شد
تکلیف:
از روی کلمات دشوار رونویسی شود .برای هریک از کلمات حفظ ، صبر ، شاهد یک هم خانواده بنویسید
ریاضی:
مفهوم کسر تدریس شد و کاردر کلاس آن در کلاس انجام شد .
تکلیف:
تمرین های صفحه ۴۰و ۴۱ حل شود.

پیروز و پیشرو باشید
محدثه زمانی