تکلیف هفتگی پایه سوم دبستان ۲۸ اکتبر

تکلیف هفتگی پایه سوم دبستان ۲۸ اکتبر
فارسی :

روخوانی درس آسمان آبی تمرین و تکرار شد ، از کلمات دشوار آن املای کلاسی گرفته شد
تکلیف فارسی :

معنی کلمات دامنه کوه ، گویا ، روان را در دفتر بنویسید
نگارش :

تبدیل متن گفتاری به نوشتاری و نوشتن کلمات هم خانواده تمرین شد
تکلیف نگارش :

۱- برای کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید
محیط-تشکر – علمی تقسیم
۲- جملات گفتاری زیر را به حالت نوشتاری تبدیل کنید و در دفتر خود بنویسید
– اون نمی تونه لباساشو بپوشه
– امسال می خوام خوب درس بخونم
ریاضی :

تمرین های دوره ای فصل اول مربوط به قسمت الگوها و ماشین های ورودی حل شد
تکلیف :

سوال های ۵۸ ،۵۹،۶۰،۶۱ از برگه داده شده را حل کنید
تکلیف علوم:

۵ سوال از صفحه داده شده را بخوانید و برای پاسخ دادن در جلسه بعد اماده باشید

اخر هفته خوبی داشته باشید
محدثه زمانی