تکلیف هفتگی سوم دبستان ۲۱ اکتبر

 

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۲۱ اکتبر
فارسی:
درس ” آسمان آبی و طبیعت پاک” تدریس شد. واژه های مهم درس مشخص شد. معنی واژه های جدید توضیح داده شد. املای کلاسی برگزار شد.
تکلیف:
روخوانی درس آسمان آبی و طبیعت پاک تمرین شود. از روی واژه های مشخص شده ی درس دو تا سه بار نوشته شود. جهت آمادگی برای املای کلاسی هفته ی آینده، دیکته در منزل تمرین شود.
نگارش:
قسمتی از تمرین های نگارش مربوط به درس تمرین شد.
تکلیف:
از متن درس ” آسمان آبی و طبیعت پاک” کلماتی را که در آن حروف ( ز،ذ،ت،ط، ق، غ ) بکار رفته است را پیدا کنید و در جدولی مانند جدول زیر بنویسید

جدول واژه ها

ریاضی :
تمرین های صفحه ۳۸ و ۳۹ حل شود .

شاد باشید
محدثه زمانی