تکالیف هفتگی سوم دبستان ۱۴ اکتبر

 

تکالیف هفتگی سوم دبستان ۱۴ اکتبر

فارسی و نگارش:
باکلمات ( موضوع ، بحث ، مسابقات و ماهرانه ) جمله بسازید
کلمات زیر را بخوان و بگو کدام اشتباه است درست آن را در دفترت بنویس .
ترف ، افتادیم ، بخاهی ، عاموزشی ، طربیت ، راستش ، رشته ، هرفه ایی ، بسکتوال ، علاقه
جلسه آینده دیکته ی کلاسی از درس ” زنگ ورزش ” خواهیم داشت. لطفا جهت آمادگی

درس را با دقت بخوانید و یک دیکته در منزل بنویسید.
ریاضی:
تمرین های ۱،۲،۳،۴،۵،۶ صفحه ۳۶ کتاب ریاضی را حل کنید.

شاد باشید
محدثه زمانی