تکلیف هفتگی سوم دبستان ۷ اکتبر

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۷ اکتبر
فارسی :
روخوانی درس زنگ ورزش تمرین شود . از روی شش سطر اول درس زنگ ورزش رونویسی شود
متضاد کلمات روز ، غروب ، گرم ، تمیز نوشته شود.
ریاضی:
تمرین صفحه ۲۷ کتاب حل شود.

پیروز و پاینده باشید.
محدثه زمانی