تکلیف هفتگی سوم دبستان ۳۰ سپتامبر

 

تکلیف هفتگی سوم دبستان ۳۰ سپتامبر
فارسی:
روخوانی شعر ” پدر بزرگ ” را تمرین کنید. پنج کلمه از آن را انتخاب کنید و با هر یک جمله بسازید.
ریاضی:
تمرین های صفحه های ۲۲ و ۲۳ کتاب ریاضی را انجام دهید.

سلامت، شاد و پیروز باشید.