تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۳ دسامبر

تکلیف هفتگی سوم ابتدایی ۳ دسامبر

فارسی:

درس ۸ فارسی (پیراهن بهشتی) تدریس شد . کلمات مهم درس به همراه معانی و مخالف آنها تمرین شد ، واژه آموزی ( کلمات دو قسمتی) تدریس شد.

نمایش صفحه ی ۷۰ کتاب در مورد نشان دادن احساسات به صورت قصه نویسی و تئاتر توسط دانش آموزان در کلاس ارائه گردید .
تکالیف:

از کلمات مهم درس هشتم یک بار نوشته شود ، نگارش درس هشتم انجام شود.
ریاضی :

آزمون میان ترم ریاضی فصل های اول و دوم برگزار شد، تمرین های مرور فصل سوم در کلاس حل شد.
تکلیف :

کاربرگ مربوط به فصل سوم کسرها انجام شود .


مطالعات اجتماعی:
فصل ۳ کتاب همکاری در خانه تدریس شد.
تکلیف:

کاربرگ شماره ۶ صفحه ی ۲۶ انجام شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.